2019-12-23

Status prawny PSSE w Sandomierzu

Status prawny PSSE w Sandomierzu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat sandomierski.
Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. PSSE w Sandomierzu jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu jest lek. wet. Leszek Zbrojkiewicz.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu jest podmiotem wpisanym do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nr księgi rejestrowej: 000000023825

Link do rejestru

(W polu: "Nr księgi rejestrowej" należy wpisać numer księgi:000000023825)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się