2019-12-23

Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”. W związku z tym, chcemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu  ul. Frankowskiego 8 , 27-600 Sandomierz 
  2. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) odbywa się pod adresem mailowym: iod@psse-sandomierz.pl, lub wysyłając korespondencję na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu ul. Frankowskiego 8 , 27-600 Sandomierz
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym również na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2019 r. poz. 59.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą przede wszystkim podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ale również i podmioty z którymi PSSE w Sandomierzu ma zawartą umowę współpracy ("przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji uzasadnionego interesu PSSE w Sandomierzu  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności PSSE w Sandomierzu może przekazywać Państwa dane osobowe organom nadzorującym, sądom, organom władzy (np. organom ścigania) i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa w tym zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (dotyczy to nieprawidłowych Państwa danych osobowych jak również uzupełnienia niekompletnych danych osobowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem
  7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2019 r. poz. 59) jest obligatoryjne

W przypadku pytań dotyczących przetwarzanych Państwa danych osobowych czy w zakresie prywatności, prosimy o kontakt mailowy iod@psse-sandomierz.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. PSSE w Sandomierzu informuje również o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się