DRUKUJ
2019-12-23

Status prawny PSSE w Sandomierzu

Status prawny PSSE w Sandomierzu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat sandomierski.
Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. PSSE w Sandomierzu jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu jest lek. wet. Leszek Zbrojkiewicz.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu jest podmiotem wpisanym do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nr księgi rejestrowej: 000000023825

Link do rejestru

(W polu: "Nr księgi rejestrowej" należy wpisać numer księgi:000000023825)